طلا یا زَر با نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است.

عنوان

Go to Top