ونوس، یا نئوس در اسطوره‌های رومی، ایزدبانوی عشق و زیبایی و بارآوری است.

Go to Top