خیر، در محاسبه قیمت محصولات، فقط اجرت ساخت لحاظ گردیده است.