بله، قبل از ارسال سفارش میتوانید با ارسال پیام در بخش پشتیبانی به همراه کد سفارش، تغییر را اعلام نمایید