بله، بعد از صادر شدن فاکتور امکان  تغییر در سفارشات می باشد.